Warunki użytkowania

Akceptacja Warunków użytkowania

Witaj w witrynie firmy GCP Applied Technologies Inc. (GCP) oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Poniższe warunki i postanowienia oraz inne dokumenty wyraźnie włączone przez odniesienie określają dopuszczalny dostęp i metody użytkowania witryny GCPat.com oraz wszystkich treści, funkcji i usług oferowanych w witrynie GCPat.com lub za jej pośrednictwem.

Przed rozpoczęciem użytkowania witryny internetowej należy przeczytać niniejsze Warunki użytkowania. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania oraz naszą Politykę ochrony prywatności w Internecie, którą można znaleźć tutaj i która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki ochrony prywatności, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny internetowej ani jej używać.

Wiarygodność informacji oraz zmian publikowanych w tej witrynie internetowej

Niniejsza witryna internetowa to usługa, za pomocą której firma GCP informuje o swojej działalności, produktach, ofercie, wynikach finansowych oraz aktualnościach.  Treść prezentowana w tej witrynie internetowej lub za jej pomocą jest udostępniana wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych.  Możemy od czasu do czasu modyfikować tę treść, co nie oznacza jednak, że jest zawsze kompletna i aktualna. Możemy również wycofywać i modyfikować treść bez powiadomienia. Polegając w jakikolwiek sposób na takiej treści, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skojarzone z tym ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę odwiedzającą witrynę oraz przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek treści witryny.

Łącza z tej witryny internetowej

Jeśli witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn i zasobów dostarczonych przez inne podmioty, łącza takie są oferowane jedynie z myślą o wygodzie użytkownika. Nie mamy kontroli nad zawartością takich witryn i zasobów oraz nie odpowiadamy za nie ani za jakiekolwiek straty oraz uszkodzenia, jakie mogą wyniknąć z ich użytkowania.

Łącza do tej witryny internetowej 

Umieszczając łącze do tej witryny internetowej GCP, inne podmioty („podmiot umieszczający łącze”) zobowiązują się chronić firmę GCP przed jakimikolwiek i wszelkimi stratami, kosztami oraz uszkodzeniami, jakie mogą wyniknąć z wstawienia takiego łącza. Firma GCP nie odpowiada za żadne bezpośrednie, pośrednie, uboczne, przypadkowe, będące skutkiem nałożonych kar, specjalne i wtórne szkody dotyczące umieszczenia takiego łącza lub użycia go. Firma GCP nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do takich łączy. Ponadto podmiot umieszczający łącze przyjmuje do wiadomości, że firma GCP może od czasu do czasu, według własnego uznania, cofnąć zgodę na umieszczenie łącza do tej witryny internetowej. W takiej sytuacji podmiot umieszczający łącze zgadza się natychmiast usunąć wszystkie łącza do tej witryny.

Wykorzystywanie informacji i zalecenia

Firma GCP nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji prezentowanych w niniejszej witrynie internetowej. Informacje są dostarczane przy założeniu, że użytkownik informacji samodzielnie określi: (i) ich przydatność przed zastosowaniem do określonego celu, (ii) ich zgodność z przepisami ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz (iii) możliwość naruszenia praw własności intelektualnej jakiegokolwiek innego podmiotu.  W żadnym wypadku firma GCP nie odpowiada za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek typu wynikające z użytkowania informacji lub polegania na informacjach znajdujących się w tej witrynie ani w produkcie, do którego odnoszą te informacje.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności prawnej

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE UŻYTKOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG I PRODUKTÓW ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE „TAKIE, JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA GCP WYRAŹNIE NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW.

Znaki handlowe

Znaki handlowe, logotypy i znaki usług (zwane dalej zbiorczo „znakami handlowymi”) używane lub wymienione w tej witrynie internetowej to zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki handlowe firmy GCP lub innych podmiotów, które podlegają ochronie prawnej. Należy pamiętać, że nazwy niektórych produktów również mogą być znakami handlowymi, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone. Żadnych elementów tej witryny internetowej nie można traktować jako udzielających, poprzez implikację lub w inny sposób, licencji ani innego prawa do używania znaków handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy GCP lub odnośnego innego podmiotu. Nieprawidłowe użytkowanie znaków handlowych użytych lub wymienionych w tej witrynie internetowej jest surowo zabronione.

Prawo autorskie

Cała zawartość znajdująca się w tej witrynie internetowej, w tym kompilacje wszelkich treści i oprogramowanie używane w tej witrynie internetowej, jest własnością firmy GCP i jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowym prawem autorskim.

Informacje dotyczące kwestii finansowych

Jeśli użytkownik zamierza utworzyć usługę lub dołączyć do niej, otrzymać lub zażądać otrzymywania jakichkolwiek wiadomości, alertów, aktualizacji bądź innych informacji z witryny internetowej, dotyczących firm, ofert giełdowych, inwestycji lub papierów wartościowych, powinien ze szczególną uwagą przeczytać kolejne sekcje tematu Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności prawnej. Zawartość niniejszej witryny internetowej ma wyłącznie ogólnie informacyjny charakter. Żadne informacje ani treści nie są przeznaczone do celów handlowych ani inwestycyjnych. Firma GCP nie odpowiada za dokładność, przydatność ani dostępność jakichkolwiek informacji przekazywanych lub udostępnianych za pośrednictwem witryny internetowej. Nie odpowiada także za jakiekolwiek decyzje handlowe lub inwestycyjne podjęte na podstawie takich informacji.

Zawartość usług Google Maps i Google Earth 

W niniejszej witrynie internetowej podano lokalizacje adresów różnych witryn internetowych firmy GCP. Niektóre z tych lokalizacji uzupełniono o funkcje objęte publiczną licencją firmy Google. Umożliwia ona uzyskiwanie dostępu do i przeglądanie różnorodnych treści, w tym między innymi do obrazów fotograficznych, map i danych terenowych, spisów firm, opinii, informacji o ruchu drogowym, danych nawigacji oraz innych powiązanych informacji („Dane mapy”). Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości następujące informacje:

  • Dane mapy są przeznaczone wyłącznie do celów planowania. Może się okazać, że niektóre Dane mapy są błędne, nieaktualne i/lub nie mają już zastosowania oraz że warunki pogodowe, roboty drogowe, zamknięcia dróg lub inne zdarzenia mogą spowodować, iż warunki drogowe i wskazówki dojazdu będą różnić się od wyników uzyskanych za pomocą mapy. Podczas użytkowania Danych mapy oraz polegania na nich użytkownik powinien kierować się zdrowym rozsądkiem.
  • Dane mapy są dostarczane na mocy licencji innych podmiotów, dlatego podlegają prawu autorskiemu i prawie własności intelektualnej, które stanowi własność tych podmiotów lub jest przez nie licencjonowane. Użytkownik może odpowiadać za wszelkie przypadki nieautoryzowanego kopiowania lub ujawnienia takich Danych mapy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie dotyczące tej witryny internetowej i niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi (w każdym wypadku, łącznie ze sporami i roszczeniami pozaumownymi) będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z przepisami stanu Delaware, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji i przepisów prawnych jakiejkolwiek jurysdykcji. Użytkownik poddaje się jurysdykcji sądu zlokalizowanego w stanie Delaware w ramach rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania i/lub użytkowania witryny internetowej lub związanych z nimi, jednak zastrzegamy sobie prawo wniesienia pozwu lub podjęcia działań i postępowań przeciwko naruszeniu tych Warunków użytkowania w kraju, miejscu zamieszkania użytkownika lub w jakimkolwiek innym kraju. Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek oraz wszelkich zastrzeżeń wobec miejsca jurysdykcji obowiązującego użytkownika oraz decyzji wydanych przez takie sądy.

Zrzeczenie się praw i podzielność postanowień

Żadne odstąpienie przez firmę GCP od jakiegokolwiek warunku lub postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uznawane za dalsze lub kontynuowane zrzeczenie tego warunku ani żadnego innego warunku. Jakiekolwiek zaniechanie przez firmę GCP dochodzenia prawa lub uprawnienia wynikającego z tych Warunków użytkowania nie będzie stanowić odstąpienia od takiego prawa lub uprawnienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie przez właściwy sąd lub inny trybunał uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie usunięte lub ograniczone w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia tych Warunków użytkowania obowiązywały w pełnym zakresie.

 

W niniejszej witrynie internetowej znajdują się stwierdzenia dotyczące przyszłości, na przykład informacje związane z wydarzeniami przyszłymi, a nie przeszłymi. Takie stwierdzenia zasadniczo zawierają słowa „wierzy”, „planuje”, „zamierza”, „będzie”, „oczekuje”, „szacuje”, „sugeruje”, „przewiduje”, „spodziewa się”, „kontynuuje” i podobne. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, następujące kwestie: oczekiwane wyniki finansowe; efekty działalności operacyjnej; przepływy gotówkowe; plany finansowe; strategię biznesową; plany operacyjne; wydatki kapitałowe i inne;pozycje zajmowane względem konkurencji; okazje rozwoju istniejących produktów; korzyści wynikające z nowych technologii i inicjatyw ograniczania kosztów, planów i celów; jak również rynków handlu papierami wartościowymi. Podobnie jak inne firmy, firma GCP jest narażona na ryzyko oraz niepewność, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki będzie znacznie odbiegać od przewidywań, oraz skutkować tym, że inne stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się nieprawidłowe. Czynniki, które mogą wpływać na znaczną różnicę rzeczywistych wyników od prognoz zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują między innymi: ryzyko związane z cykliczną i sezonową naturą branży, w których działa GCP; efektywność działań badawczo-rozwojowych GCP oraz premier nowych produktów; koszty i dostępność materiałów surowcowych oraz energii; działalność na rynkach zagranicznych, szczególnie w regionach rozwijających się; zmiany kursów wymiany walut; projekty wpływające na krótkoterminową płynność oraz zadłużenie firmy, w tym wskaźniki zadłużenia i przejęcia oraz zbycia aktywów, zyski i straty związane z zarządzaniem; roszczenia dotyczące gwarancji i odpowiedzialności za produkt; materiały niebezpieczne oraz koszty zachowania zgodności z przepisami środowiskowymi; podział, na przykład: niepewność wpływająca niekorzystnie na podział i dystrybucję, brak firmowej historii jako spółki publicznej oraz koszty podziału, zdolność firmy do osiągnięcia planowanych korzyści z podziału i dystrybucji, jak również wartość wspólnego majątku firmy GCP po podziale; oraz dodatkowe czynniki wskazane w najnowszym raporcie rocznym firmy na formularzu 10-K, kwartalnym raporcie na formularzu 10-Q oraz w raportach bieżących na formularzu 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz są dostępne pod adresem www.sec.gov. Zgłoszonych wyników nie należy traktować jako wskazujących na przyszłe wyniki. Czytelnicy powinni być świadomi, że nie należy nadmiernie polegać na zamieszczanych przez firmę GCP prognozach ani stwierdzeniach dotyczących przyszłości, gdyż są one aktualne jedynie w dniu ich zaprezentowania. Firma GCP nie zobowiązuje się do publicznego prezentowania jakichkolwiek poprawek dotyczących swoich prognoz ani stwierdzeń dotyczących przyszłości, jak również do aktualizowania ich na podstawie wydarzeń i okoliczności, które nastąpiły po dacie opublikowania w niniejszej witrynie internetowej.