PREPRUFE® 800PA

Samoprzylepna membrana Preprufe do izolacji ścian fundamentowych w wykopach otwartych.

Opis

PREPRUFE® 800PA jest samoprzylepną, wodoszczelną membraną montowaną na zimno. Membrany zbudowane są ze wzmocnionej, krzyżowo laminowanej folii HDPE oraz nie bitumicznej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej. Preprufe 800PA nawiązuje do technologii Preprufe ADVANCED BOND TECHNOLOGY™.

  Zalety

  • Nie-bitumiczna, syntetyczna samoprzylepna membrana oparta na technologii Preprufe.
  • Adhezja – doskonałe przyleganie do betonu w każdej temperaturze.
  • Wydajność – rolka o szerokości 1,2m zwiększa wydajność pracowników.
  • W pełni szczelna – zapobiega migracji wody pomiędzy membraną a podłożem.
  • Elastyczna – dostosowuje się do ruchów i wypełnia luki powstałe na skutek kurczenia się betonu.
  • Wysokie parametry – duża wytrzymałość, rozciągliwość, odporność na rozerwanie.
  • Bariera dla wody i pary – zapewnia ochronę każdej ściany fundamentowej, gdzie wymagana jest szczelność.
  • Odporność na przenikanie gazów – ochrona przed przenikaniem radonu i metanu.

  Zdrowie i bezpieczeństwo

  Dla Preprufe 800PA nie jest wymagana Karta Charakterystyki. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla Bituthene W2, Preprufe SC1 i Bituthene LM zapoznaj się z informacjami zawartymi na etykietach lub w Kartach Charakterystyki. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem GCP.

  Opakowania

  PREPRUFE® 800PA 1,2 x 35 m rolka
  Waga 35 kg / rolka
  Min. zakład 50 mm
  Przechowywanie pionowo, w suchym pomieszczeniu poniżej +30 °C
  BITUTHENE® Primer W2 5 L
  Wydajność 9 - 11 m2/L *
  PREPRUFE® SC1 20 L
  Wydajność 10 - 12 m2/L *
  * Wydajność zależy od sposobu aplikacji, porowatości podłoża i temperatury otoczenia.
  Powiązane produkty  
  BITUTHENE® LM 5.7 L
  GCP® Protection 03 3 mm x 0,9 m x 2,0m (±6%)
  ADCOR® 500S 6 rolek x 5 m
  HYDRODUCT® Patrz: karta techniczna

  Narzędzia: wałek dociskowy typu „Lap Roller”

  Właściwości fizyczne produktu

  Właściwość Typowa wartość Metoda badań
  Wytrzymałość na odrywanie w temp. min.23 °C 3,2 N/mm ASTM D 903 Modified3
  Przenikalność metanu 74,2 ml/m2/dzień ISO 7229
  Współczynnik dyfuzji radonu 5.6 x 10-12 m2/s CTU K124/02/95

  Podstawowe zastosowanie

  Jako pionowa izolacja przeciwwodna dla:

  • Ścian fundamentowych betonowych konstrukcji podziemnych.
  • Ścian podziemnych parkingów samochodowych.
  • Ścian podziemnych zbiorników na wodę.
  • Jako ochrona przed radonem i metanem.
  • Jako ochrona przed wodą, wilgocią i gazami ścian fundamentów.

  Aplikacja

  Preprufe 800PA może być aplikowany do podłoża betonowego lub stalowego.

  Produkt dostępny jest w dwóch wersjach: Preprufe 800PA do aplikacji w temp. od +5°C do +40°C oraz Preprufe 800PA LT do aplikacji w temp. od -5°C do +20°C. Podłoże powinno być oczyszczone, wolne od lodu, tłuszczu, środków antyadhezyjnych, wypukłości i przerw. Nieregularności powierzchni większe niż 3mm powinny być zniwelowane lub wypełnione za pomocą produktów GCP BETEC® NSM.

  Wszystkie powierzchnie powinny być zagruntowane jedną warstwą wodnego środka gruntującego - BITUTHENE® Primer W2, który można używać także na wilgotnych powierzchniach.

  W przypadku konieczności szybkiej aplikacji należy użyć środka gruntującego na bazie rozpuszczalników PREPRUFE® SC1. Grunt ten również można stosować na wilgotnym podłożu lub świeżym betonie. Środek gruntujący należy nakładać wałkiem lub pędzlem na minimum godzinę przed aplikacją membrany.

  Zagruntowana powierzchnia powinna być tego samego dnia przykryta membraną Preprufe 800 PA. Przed montażem membrany należy ją przyciąć na odpowiednią długość. Odwinąć około 30 cm warstwy ochronnej i przyklejać z góry do dołu całkowicie usuwając warstwę ochronną. Preprufe 800 PA powinna być szczotkowana lub wałowana na zagruntowanej powierzchni aby uzyskać dobrą wstępną przyczepność i usunąć pęcherze powietrza. Sąsiednie rolki są łączone na zakład minimum 50 mm (zaznaczony linią). Połączenie to musi być dobrze dociśnięte za pomocą wałka aby zapewnić dobrą przyczepność i ciągłość połączenia.

  Na wysokich ścianach konieczne może być zamontowanie listwy przytrzymującej membranę podczas montażu. Listwę należy usunąć po wypełnieniu wykopu. W przypadku powierzchni z tworzyw sztucznych lub drewna należy skonsultować się z przedstawicielem GCP.

  Szczegóły montażu

  Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki oraz brzegi należy wzmocnić przyciętymi paskami Preprufe 800PA szerokości 300 mm. W przypadku przejść rur i kabli elektrycznych itp. należy zastosować system BITUTHENE®LM uszczelniając połączenie przejścia instalacji z membraną Preprufe 800 PA.

  Naprawy, ochrona i drenaż

  • Preprufe 800PA zawiera wewnętrzną szaroczarną warstwę, która jest widoczna w przypadku uszkodzenia membrany. Na uszkodzonym obszarze należy zastosować łatę wyciętą z membrany Preprufe 800PA. Łatę z zakładką 100 mm nakleja się na oczyszczoną powierzchnię i dociska wałkiem.
  • Membranę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem płytami GCP Protection 03 (grubość 2 mm) lub GCP Protection Roll. Zabezpieczenie należy zamontować maksymalnie w ciągu 30 dni po montażu Preprufe 800PA.
  • Jeżeli to konieczne należy wykonać drenaż stosując produkty Hydroduct.

  Deklarowane wartości zgodnie z normą PN EN 13967

  Właściwość Wartość deklarowana 800PA Wartość deklarowana 800PA LT Metoda badania Właściwość Wartość deklarowana 800PA Wartość deklarowana 800PA LT Metoda badania
  Wady widoczne - MDV brak brak EN 1850-2 Prostoliniowość - MDV spełnia spełnia EN 1848-2
  Długość (m) - MDV 35.10 ± 0.25 35.10 ± 0.25 EN 1848-2 Grubość (mm) - MDV 0.8 ± 0.07 0.8 ± 0.07 EN 1849-2
  Szerokość warstwy nośnej (m) - MDV 1.206 ± 0.006 1.206 ± 0.006 EN 1848-2 Masa na jednostkę powierzchni (g/m2)-MDV 735 ± 50 735 ± 50 EN 1849-2
  Wodoszczelność (pod działaniem wody, 60 kPa) spełnia spełnia EN 1928 Trwałość wodoszczelności po sztucznym starzeniu (przy 60 kPa) spełnia spełnia EN 1296
  EN 1928
  Metoda B
  Odporność na uderzenie (ogólnie dla płyt) (mm) - MLV ≥ 150 ≥ 150 EN 12691 Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów (przy 60 kPa) spełnia spełnia EN 1847
  Metoda B
  EN 1928
  Metoda B
  Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – arkusz niezbrojony (N) ≥ 155 ≥ 155 EN 12310-1 Kompatybilność z bitumem spełnia spełnia EN 1548
  Wytrzymałość złączy (N/50mm) - MLV ≥ 250 ≥ 220 EN 12317-2
  EN 12317-2
  Odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 - spełnia ≥ 20 - spełnia EN 12730
  Przepuszczalność pary wodnej (μ= sD/d) - MDV 380,000±30% 380,000±30% EN 1931
  Metoda B
  Wytrzymałość na rozciąganie - arkusz niezbrojony (N/50mm) – MLV Wzdł. ≥ 430
  Poprz. ≥ 430
  Wzdł. ≥ 430
  Poprz. ≥ 430
  EN 12311-2
  Metoda B
  Klasa reakcji na ogień E E EN 13501-1 Wytrzymałość na rozciąganie
  (% wydłużenia) - MLV
  Wzdł. ≥ 280
  Poprz. ≥ 280
  Wzdł. ≥ 180
  Poprz. ≥ 180
  EN 12311-2
  Metoda B

  Przypisy: 1. Wzdłużna – dotyczy kierunku roli 2. Poprzeczna – dotyczy kierunku roli 3. MDV: Wartość deklarowana przez producenta 4. MLV: Wartość graniczna producenta
  Deklarowane wartości podane w niniejszej specyfikacji zostały określone na podstawie wyników badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych na próbce produktu pobranej z materiału w oryginalnym opakowaniu bez zmian lub modyfikacji składników.

  gcpat.pl | Obsługa klienta w Polsce: +46 (0) 4216 7800

  Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje okażą się pomocne. Oparte na wiedzy i danych uznawanych za prawdziwe i dokładne, informacje te przeznaczone są do analiz, badań i weryfikacji przez użytkownika. Nie ręczymy jednak za rezultaty otrzymywane w wyniku ich podjęcia. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi oświadczeniami, zaleceniami i sugestiami w połączeniu z naszymi warunkami sprzedaży, dotyczącymi wszystkich dostarczanych przez nas towarów. Żadne oświadczenia, zalecenia ani sugestie nie powinny być wykorzystywane w sposób naruszający patentowe, autorskie lub inne prawa stron trzecich.

  PREPRUFE jest znakiem towarowym firmy GCP Applied Technologies, Inc., który może być zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niniejszy znaków towarowy został oparty o opublikowane informacje, dostępne na dzień jego publikacji, może on zatem nie odzwierciedlać aktualnego właściciela znaku towarowego lub jego statusu.

  © Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

  W Polsce, ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań

  Materiały drukowane przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce.

  Last Updated: 2023-07-07

  https://gcpat.pl/pl-pl/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-800pa